قوانین اختصاصی وزارت اطلاعاتبيشتر

قانون استخدامي وزارت اطلاعات

از قانون استخدامي وزارت اطلاعات
مصوب 24/4/1374 مجلس شوراي اسلامي
ماده 8- شرايط ورود به خدمت وزارتخانه عبارت است از:
الف - اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي(ص)، انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.
ب - اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و مقام رهبري.
ج - التزام عملي به مباني و احكام اسلام، قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي.
د- تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينكه اكتسابي نباشد.
ه - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه ها و سازمانهاي سياسي.
و - نداشتن سابقه عضويت يا وابستگي يا هواداري از احزاب، گروه ها و سازمانهاي غيراسلامي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني.
ز- عدم همكاري موثر و فعاليت مستقيم و غيرمستقيم در تحكيم پايه هاي رژيم گذشته.
ح- عدم اعتياد به مواد مخدر.
ط- نداشتن سوء سابقه ، محكوميت جزايي موثر و محروميت از خدمات دولتي و حقوق اجتماعي.
ي- داشتن هوش و استعداد لازم و سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت موردنياز.
ك داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر 40 سال تمام.
ل داشتن حسن شهرت و سابقه از نظر اعتقادات، تعهد و صداقت ، امانت داري، رازداري، دلسوزي و حسن خلق.
م- داشتن شرايط تحصيلي و تخصصي مورد نياز.
ن نداشتن همسر خارجي يا همسري كه تابيعت ايراني او اكتسابي باشد.
س پذيرفتن شرايط و ضوابط اختصاصي ورود به خدمت و انجام كار در وزارتخانه و رعايت آنها در طول دوران خدمت.
ع حداقل مدت تعهد مستخدمين در آغاز خدمت 10 سال تمام خواهد بود.
.......................
فصل هشتم تكاليف، امور انضباطي و رسيدگي به تخلفات و شكايات:
ماده 71- مستخدمين وزارتخانه اعم از شاغلين و بازنشستگان و منفصلين از خدمت مكلفند هنگام خروج از كشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذ نمايند در غير اين صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گرديده و پس از معرفي به محاكم صالحه قضايي، مفاد ماده(23) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح) در مورد آنها اجرا خواهد شد.
تبصره - اخذ مجور خروج از كشور براي بازنشستگان و منفصلين از خدمت وزارتخانه براي مدت دو سال از شروع بازنشستگي و انفصال الزامي است.
ماده 72- مستخدمين وزارتخانه مكلفند با رعايت سلسله مراتب اداري و سازماني، دستورات و احكام مسئولان مافوق خود را در حدود قوانين و مقررات و ظايف محوله، اطاعات و اجرا نموده و كليه ضوابط و مقررات عمومي، حفاظتي، امنيتي و انضباطي را رعايت نمايند.
ماده 73- مستخدمين بنا به تشخيص وزارتخانه مكلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت را در مناطقي كه وزارتخانه تعيين و ابلاغ مي كند طي نمايند.
ماده 74- هرگونه تماس با بيگانگان براي مستخدمين وزارتخانه، مگر بنا به مقتضيات اداري و با اطلاع مسوولان ذي ربط ممنوع است.
ماده 75- مستخدمين وزارتخانه مكلفند هرگونه تغيير و تحول در وضعيت شخصي خود را از قبيل تغيير محل سكونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانه برسانند.
ماده 76- ازدواج مستخدمين وزارتخانه با اتباع بيگانه يا كساني كه قبلآً به تابيعت ايران درآمده اند، ممنوع است.
ماده 77- مستخدمين وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداري و سازماني خود هستند.
ماده 78- مستخدمين وزارتخانه حق عضويت و هرگونه وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي را ندارند.
تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه حق شركت در مجامع و جلسات تشكيلاتي احزاب و گروه هاي سياسي را ندارند، مگر اينكه وظايف اداري اقتضا نمايد و مسوولان ذي ربط مطلع باشند.
تبصره 2- مستخدمين وزارتخانه حق هيچگونه موضع گيري له يا عليه احزاب و گروه هاي سياسي قانوني در مجامع و محافل عمومي به گونه اي كه باعث تأييد يا تكذيب آنها شود را ندارند.
ماده 79- اقدام به خروج از تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
ماده 80 كليه اسناد، اماكن و اطلاعات وزارتخانه، غيرقابل افشا بوده واظهار آن به هر صورت مگر در حدود وظايف اداري، ممنوع است.
ماده 81- مستخدمين تا زماني كه در استخدام وزارتخانه هستند، حق اشتغال در ساير مشاغل موضوع اصل(141) قانون اساسي را ندارند.
تبصره مشاغل غيردولتي كه مستخدمين حق اشتغال به آنها را ندارند مطابق آيين نامه اي است كه توسط وزارتخانه تهيه و با تأييد وزير اجرا مي شود.
ماده 82- هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي به هر عنوان، براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 83- هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اصلاحات بعدي آنها در وزارتخانه تشكيل و به تخلفات كاركنان رسيدگي مي نمايند.
ماده 84- رسيدگي به اتهامات امنيتي و سياسي مستخدمين وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضايي است.
تبصره - در ساير موراد، جرايم عمومي مستخدمين در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شود.
ماده 85 - بكارگيري مستخدمين وزارتخانه در كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها، موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و بانكها و شهرداري ها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است.

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگی و شغلی خود اسناد طبقه بندی شده و محرمانه دولتی را يافتيد، مراتب را به تلفن 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستی 113 بيندازيد.
جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات
سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین