انتشارات
يكشنبه 17 مرداد 1389 نقش سازمان هاي هوايي بين المللي در ارتقاء ميزان امنيت
نويسنده: رادني واليس
ناشر اصلي: نشريه تروريسم و خشونت سياسي
نوبت و سال انتشار: پاييز 1998

توضيحات:
رادني واليس مدير قبلي امنيت انجمن حمل و نقل هوايي بين المللي است كه در تنظيم سومين ، چهارمين و پنجمين چاپ هفدهمين الحاقيه امور امنيتي گرد همايي شيكاگو كمك شاياني نمود . از جمله آثار او ″ مبارزه با تروريسم هوايي″ چاپ 1993 مي باشد . در اين مقاله سعي شده نقش سازمان هاي هوايي بين المللي در افزايش امنيت پرواز روشن شود . گسترش اجلاس بين المللي و بهبود كيفيت كار ،ثمره همكاري هاي تمامي سازمان هاي ذيربط است . تداوم همكاري ها و هماهنگي برنامه ها به منظور افزايش هر چه بيشتر عملي امنيت پروازها ، امري حياتي و ضروري محسوب مي شود.
دو سازمان هوايي كه به طور مشترك كار خود را از سال 1946 آغاز نمودند ، بر خطوط هوايي جهان حاكم بوده اند . اين دو عبارت از سازمان پروازهاي غير نظامي بين المللي (ايكائو) و انجمن حمل ونقل هوايي بين المللي (ياتا) مي باشند . دفاتر مركزي هر دو سازمان در شهر مونترال كشور كانادا قرار دارند . وقتي براي اولين بار تروريسم هوايي ، خدمات هوايي بازرگاني را مورد تهديد قرار داد ، هر دو سازمان مذكور به مقابله با اين تهديدات پرداختند . استاندارد هاي بين المللي هوايي تعيين شده و توصيه هاي ايمني اعلام شده كه در الحاقيه امنيتي هفدهم ايكائو موجود مي باشند و نيز قطعنامه هاي خود ″ ياتا″ كه در كتابچه هاي ″ كنفرانس مسافران و موارد امنيتي ″ به چشم مي خورند ، همگي وجود خود را مديون اولين واكنش هاي دو سازمان مذكور در برابر اقدامات تروريستي مي دانند .
ايكائو و ياتا همچنان در خط مقدم قانون گذاري هوايي قرار دارند اما از آن جايي كه در دهه جاري صدايي از دو سازمان مذكور به گوش نرسيده ، سازمان سومي كه قادر به دفاع از صنعت حمل و نقل هوايي در برابر اقدامات تروريستي مي باشد ، با كارآيي بالاتري پا به منصه ظهور گذارده است . اين سازمان كه در ژنو مستقر مي باشد شوراي بين المللي هوايي (اي.سي.آي) نام دارد . اين سازمان در سال 1991 با حمايت آمريكا و اروپا به وجود آمد .
يك سازمان بين المللي هوايي ديگر نيز وجود دارد كه قادر است ضريب امنيتي پروازها را افزايش دهد و آن كنفرانس هوايي پروازهاي غير نظامي اروپا(ايكاك) مي باشد . ايكاك در واقع زيرمجموعه اي از ايكائو و منحصر به منطقه اروپا است . با وجود اين چهار عضو آن يعني انگليس ، فرانسه ، آلمان و ايتاليا از قدرت هاي هفت كشور صنعتي و اعضاي دائمي شوراي ايكائو مي باشند .
هدف از نوشتن اين مقاله بحث در مورد نقش سازمان هاي بين المللي در افزايش امنيت پرواز بوده است . با وجود اين صحيح نيست نامي از يك سازمان داخلي در آمريكا برده نشود . اداره هوايي فدرال آمريكا يا ″ فا ″ سازماني قدرتمند ، با نفوذ و سخاوتمند است كه منافع سرشاري عايد شركت هاي هوايي غير نظامي بين المللي و مقامات آنها مي نمايد .