وزارت در آینه قوانین و مقررات
قانون مبارزه با پولشويي
 
از قانون  مبارزه با پولشويي  
مصوب 2/11/86
 
ماده 4-اصلاحي( 8/4/90) به منظور هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي واصله، تهيه سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي ، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
1.جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
2.تهيه و پيشنهاد آيين نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران.
3.هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط و پيگيري اجراي كامل قانون در كشور.
4.ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5. تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).