وزارت در آینه قوانین و مقررات
قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز
 
قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز
مصوب 3/2/91
ماده واحده- به منظور مقابله با توطئه‌ها و محدود سازي‌هاي ناعادلانه آمريكا و انگليس عليه جمهوري اسلامي ايران و جهت آگاه‌سازي جامعه جهاني از موارد عديده نقض حقوق بشر توسط اين دو كشور و حمايت از جريانات مترقي كه در برابر اقدامات غير قانوني دولت‌هاي آمريكا و انگليس در جهان ايستاده‌اند مبلغ بيست ميليون (20000000) دلار از محل حساب ذخيره ارزي تخصيص مي‌يابد.
تبصره1- چگونگي هزينه نمودن اين اعتبار در كارگروهي با مسؤوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي و همچنين يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با معرفي كميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر تصميم‌گيري مي‌شود.
 تبصره2-وزارت اطلاعات به عنوان مسؤول كارگروه موظف است هر سه ماه يك بار گزارش كار خود را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره3- وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريكا و انگليس را تهيه و در روز سيزدهم آبان ماه منتشر نمايد.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
                                                                                    علي لاريجاني