قوانین اختصاصی وزارت اطلاعات
قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات
قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات
مصوب 29/2/1362 مجلس شوراي اسلامي
 
ماده واحده- وزير اطلاعات داراي شرايط زير خواهد بود:
1ـ از نظر تحصيلات در حد اجتهاد.
2ـ اشتهار به عدالت و تقوي.
3ـ داشتن سابقه‌اي روشن از نظر سياسي و مديريت.
4ـ عدم عضويت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصت و شصت و دو با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 
                                                                 رييس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي